ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word. Milky'Way: ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 2018-07-23

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word Rating: 8,1/10 915 reviews

การใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น: Microsoft Word

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. ใน Office Word 2007 คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก ใช้การสะกดตามปริบท เพื่อขอความ ช่วยเหลือในการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในลักษณะนี้ได้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานขณะ ตรวจสอบการสะกดของเอกสารในภาษาอังกฤษ เยอรมัน หรือสเปน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เลือกวิธีการทำงานของการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ คุณสามารถปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์สำหรับเอกสารหนึ่ง ฉบับหรือสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น 4. Iให้ตำแหน่งพิมพ์วิ่งไปต้นบรรทัดเอกสารนั้น Iให้ตำแหน่งพิมพ์วิ่งไปท้ายบรรทัดเอกสารนั้น Iให้ตำแหน่งพิมพ์วิ่งไปต้นเอกสารนั้น Iให้ตำแหน่งพิมพ์วิ่งไปท้ายเอกสารนั้น Iเลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าจอทางด้านบน Iเลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าจอทางด้านล่าง Iเลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าเอกสารทางด้านบน Iเลื่อนไปดูเอกสารทีละหน้าเอกสารทางด้านล่าง เลือกวิธีเรียกดู เป็นเครื่องมือหรือปุ่มที่ใช้ในการเรียกดูเอกสารตามที่ต่าง ๆ ที่จะเลือก การสร้างไฟล์ใหม่ก่อนเปิดโปรแกรม จากตำแหน่งที่อยู่ ต่าง ๆ เราสามารถสร้างไฟล์เอกสารใหม่ได้เสมอ โดยคลิกขวา เลื่อนมาที่คำสั่ง New เลือกคำสั่ง เอกสารMicrosoft Office Word จะได้ไฟล์เอกสารใหม่ในชื่อว่า New เอกสารMicrosoft Office Word ให้เราเปลี่ยนชื่อตามต้องการ แล้วจึงดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมและไฟล์เอกสารใหม่นี้ การเปิดไฟล์เอกสารใหม่หลังจากเปิดใช้งานในแฟ้มอื่นแล้ว ในขณะที่เราเปิดทำงานกับแฟ้มเอกสารอื่น และต้องการที่จะเปิดแฟ้มเอกสารใหม่ขึ้นมาทำงานด้วย ถ้าเป็นการเปิดแฟ้มเอกสารเปล่า ให้คลิกปุ่มไอคอนสร้างเอกสารเปล่าที่แท็บเครื่องมือมาตรฐาน ก็ จะได้ Document2 หรือ Document3. · Office Button เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ · Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำ สั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้ · Title bar แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่ · แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น · Status bar แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ · View bar แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ. ความหมายของการประมวลผลคำ การประมวลผลคำ หรือ Word Processing คือ การนำคำหลาย ๆ คำมาเรียงกันให้อยู่ใน รูปแบบที่กำหนด ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีกี่ตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัด หรือหน้าละกี่ บรรทัด กั้นระยะหน้าระยะหลังเท่าใด และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกจนกว่าจะพอใจ แล้วจึงสั่งพิมพ์เอกสารนั้น ๆ ออกมากี่ชุดก็ได้ โดยทุกชุดที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์จะเหมือนกันทุก ประการ เสมือนกับการถ่ายเอกสารหรือการก๊อปปี้ แต่ความจริงแล้วเอกสารทุกแผ่นจะถูกพิมพ์ ออกมาจากเครื่องพิมพ์อย่างสวยงามและปราณีต เพราะปราศจากร่องรอยของขูดลบใด ๆ และนั่น ย่อมหมายถึงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงาน โดยเราจะต้องทำการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง เป็นเอกสาร บทความ รายงาน จดหมาย ฯลฯ เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเราสามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ เข้าไปจัดการแก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โปรแกรม Program หรือชุดคำสั่งที่ทำให้เราสามารถทำงานกับ เอกสาร และสั่งงานต่าง ๆ นี้ได้ มีชื่อเรียกว่า โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง Word Processing หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ 2. เคอร์เซอร์แสดงตำแหน่งพิมพ์ Cursor ตัวกะพริบเล็กๆ บนจอภาพ ทำหน้าที่บอกให้เราทราบว่าตัวอักขระที่เราจะป้อนตัวตอไปปรากฏอยู่ที่ใด 9.

Next

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น 5. แท็บเครื่องมือด่วน Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆไว้ที่แถบนี้ได้ด้วย 2. แท็บเลื่อน Scroll Bar แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของโปรแกรม ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นหรือลง แนวตั้งหรือแนวนอนได้ 10. โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้กันมากอยู่ ในปัจจุบันนี้ เพราะมีคุณลักษณะที่ดี เช่น การจัดรูปแบบสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ และมีประโยชน์ต่อการจัดเก็บเอกสารและการปรับแก้ไข พื้นฐานการใช้โปรแกรมตั้งแต่การ เปิด ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น แท็บเมนู แท็บเครื่องมือ มุมมอง ฯลฯ และการจัดการไฟล์เอกสาร เช่น การเปิด การปิด การบันทึก และการออกจากโปรแกรม ฯลฯ อีกทั้งยังรองรับภาษาไทยได้ด้วย 1. แท็บคำสั่ง Menu Bar เป็นเมนูคำสั่งหลักของโปรแกรมซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 4. โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 นี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ เช่น รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์ แบบคอลัมน์ คล้ายงานหนังสือพิมพ์ ได้ด้วย ซึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Word 2013 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานของโปรแกรม ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 2. ชื่อแฟ้ม และ โปรแกรม Title Bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์เอกสารที่เรากำลังใช้งานอยู่ 3.

Next

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้: การใช้งานโปรเเกรม Microsoft Office Word 2013 เบื้องต้น

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . .

Next

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . . . .

Next

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Ms.Word2010

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . . . .

Next

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Ms.Word2010

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . .

Next

Download โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2010 (KB2827323) รุ่น 32 บิต from Official Microsoft Download Center

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . .

Next

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . . .

Next

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Microsoft word 2013

ส่วนประกอบ ของ โปรแกรม microsoft word

. . . . . . .

Next